تلفکس

021-88745906

ادرس

خیابان بهشتی، خیابان میرعماد، کوچه دوازدهم
پلاک ۹ ، واحد ۴

پست الکترونیکی

manager@beniasatrap.com
info@beniasatrap.com

61

مدیریت بر مسائل مرتبط با ماشین الات با هدف مهیا نمودن و بکارگیري ماشین آلات به عنوان ابزار اجرایی مورد نیاز پروژه ها نیازمند بستر سازي براي آن می باشد . انجام درست و به موقع فعالیت هاي اجرایی در پروژه ها نیازمند ایجاد بستري می باشد که در آن ، بهره وري و قابلیت اطمینان ماشین آلات کارگاه در حد مطلوب حفظ شود و در مجموع ، بیشترین منافع ممکن (و نه کمترین هزینه ممکن) از این طریق عاید شرکت گردد . بنابراین لازم است تا مدیریتی فراگیر بر تمام مسائل حوزه ماشین آلات ، وجود داشته باشد که کل چرخه عمر دستگاه ها را مد نظر قرار دهد . شرکت بنیا ساتراپ به عنوان متولی راه اندازي و مکانیزه کردن مدیریت نگهداري و تعمیرات ماشین آلات، برنامه اجرایی خود را با شرایط جاري کارفرما و پروژه ها، در قالب سازمان نت ماشین آلات، تدوین و اجرا می نماید.          

                                                                                                                                                                                                                                           RCM                                                                                                                                                                                                                           با توجه به اینکه متدولوژي RCM نحوه انتخاب مناسب ترین استراتژي نت در هر شرکت را با توجه به وضعیت موجود، مشخص می نماید ، این روش براي تمامی صنایع کشور قابل استفاده است بویژه صنایعی که قابلیت اطمینان و ایمنی و نیز برنامه زمانبندی اجرای پروژه حائز اهمیت می باشد مانند صنایع هوایی ، نفت ، گاز و پتروشیمی ، صنایع ریلی و ... مهمترین دستاوردهای این روش به شرح ذیل می باشد :

 بهبود فرآیند نگهداری و تعمیرات در شرکت ها

 افزایش بهره وری در جهت انجام پروژه ها طبق برنامه زمانبندی

 کاهش نرخ خرابی و توقفات دستگاهها

 کاهش هزینه نت

 افزایش قابلیت اطمینان دستگاهها