تلفن

009821-88747156
009821-88746844

آدرس

ایران، تهران، خیابان میرعماد
کوچه یازدهم، پلاک 21، واحد 2

پست الکترونیکی

manager@beniasatrap.com
info@beniasatrap.com

61

عمده قراردادهای شرکت بنیا ساتراپ در حوزه تعمیر و نگهداری

       تعمیرات اساسی کمپرسورهای Carrier  ، Bitzer  ، Trane ، Copeland

       تعمیر و بازسازی کمپرسورهای تهویه Dorin ( چندین قرارداد)

       تعمیرات اساسی سیستم ترمز ترنست های پردیس Siemens DH4-1 trainsets

       تعمیرات اساسی و بهسازی سیستم تهویه ترنست های پردیس Siemens DH4-1 trainsets