سوپاپ J1

اطلاعات محصول

  • مجموعه

    مجموعه های ترمز واگن و لکوموتیو

این سوپاپ یک شیر دیافراگمی با دبی خروجی نسبتا زیاد است این شیر در آخرین قسمت از مدار ترمز مستقل و اتوماتیک قرار دارد و فرمانهای رسیده از هر دو مدار را به نسبت یک به یک تبدیل به فشار عملکرد ترمز در سیلندرهای ترمز لکوموتیو مینماید و دارای دو حالت کلی عملکرد و آزادسازی میباشد. در حالت عملکرد متناسب با فرمان هوایی رسیده از مدار سه دنده یا شش دنده ، هوای مخزن اصلی لکوموتیو را به سیلندرهای ترمز خود لکوموتیو ارسال میکند و در حالت آزادسازی با تخلیه فرمان رسیده از مدار سه دنده یا شش دنده اقدام به آزادسازی ترمز لکوموتیو و تخلیه هوای درون سیلندرهای ترمز می نماید.

این سوپاپ که از یک دیافراگم ، یک فنر ، یک اسپول و یک اوریفس تشکیل شده است در آخرین قسمت از مدار ترمز مستقل و اتوماتیک قرار دارد و فرمانهای رسیده از هر دو مدار پس از عبور از یک چک ولو سه راهه را به نسبت یک به یک تبدیل به فشار عملکرد ترمز در سیلندرهای ترمز لکوموتیو مینماید.

این سوپاپ دارای سه حالت کلی ریلیز ، عملکرد و آزادسازی می باشد.