سوپاپ H5

اطلاعات محصول

  • مجموعه

    مجموعه های ترمز واگن و لکوموتیو

در هنگام گسیختگی قطار بدلیل جدا شدن اتصال مابین واگنها و همچنین جدا شدن لوله ارتباطی هوای ترمز ( لوله اصلی) و تخلیه کامل هوای آن به هوای آزاد ، سیستم ترمز اتوماتیک تحریک شده و عمل ترمز در واگنها بوسیله سوپاپ سه قلو و در لکوموتیو بوسیله سوپاپهای کنترل ولو و رله ولو انجام میشود. لیکن در این حالت لکوموتیو همچنان در حال کشش می باشد و این امر باعث تناقض و دوگانگی در سیر می گردد که در این حالت مدار نیوماتیکی کنترل گسیختگی تحریک شده و با ارسال فرمان نیوماتیکی به شیر PCS باعث تحریک این شیر و

درنهایت ارسال فرمان برقی به گاورنر و بی بار شدن موتور می گردد. که در نهایت نتیجه عمل ، ترمز واگنها و بی بار شدن موتور و متوقف شدن کل قطار میگردد.